İŞ SÖZLEŞMESİ

 1. Sözleşmeyi onaylayan oyuncu bir yakınının ölümü durumunda ispatlamakla mükellef, hastalık vb. gibi öngörülemeyen durumlarda resmi rapor ile sete katılamayacağını ajansa bildirmek zorundadır. Aksi takdirde doğabilecek maddi manevi bütün zarardan DREAMCAST AJANS oyuncuyu sorumlu tutar ve cezai maddeyi devreye sokar.
 2. KANAL 7 de yayınlanacak EMANET adlı dizide rol almayı kabul ediyorum.
 3. Dizi süresince rolüm devam edeceği süreçlerde ajans yetkililerinin direktiflerine uyacağımı, çekim için tarafıma bildirilen çalışma gün ve saatlerini itirazsız kabul ederek hiçbir şekilde düzeni bozmayacağımı ve aksatmayacağımı kabul ediyorum.
 4. Projeye seçildikten (onaylandıktan) sonra telefon açmama sete gitmeme durumunda yasal işleme gerek kalmaksızın online olarak okuyup onayladığım bu belge ile Dream Cast Ajansın mağduriyetini ve maddi tazminatı kabul ediyorum. Dream Cast Ajansın mağdur olduğu durumun maddi karşılığı oyuncudan icra yolu ile kesilecektir.
 5. Çalışma süresi boyunca her ne olursa olsun bağlı olduğum ajansa haber ve bilgi vermeden çalışmanın yapıldığı şehrin dışına çıkmayacağımı kabul ediyorum.
 6. Ödemeleri bağlı olduğum ajanstan alacağımı kabul ediyorum.
 7. Yrd. Oyuncu, yukarıda yer alan oyuncu bilgileri kısmındaki tüm bilgilerin kendisine ait olduğunu ve bu bilgilerin doğru olduğunu kabul etmiştir.
 8. Yukarıdaki maddelerde belirtilen tüm hususları yerine getirme konusunda gerekli özen ve dikkat göstereceğini kabul ve beyan etmiştir.
 9. DREAMCAST AJANSIN doğrudan ve dolaylı olarak maruz kalabileceği zararların tamamını ve sözleşme maddelerinin her biri için ayrı ayrı 10.000 TL tutarındaki cezai şartları herhangi bir mercii veya mahkeme kararı almaya gerek kalmaksızın DREAMCAST AJANSIN ilk talebi üzerine derhal ve fakat en geç talep tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içinde hiçbir itiraz ileri sürmeden gayri kabili rücu olarak nakden ve def’aten ödeyeceğimi; ihlal halinde belirlenen cezai şart tutarını ödememin iş bu iş sözleşmesi kapsamındaki maddeleri sona erdirmeyeceğini, belirlenen cezai şart tutarına yönelik gerekli değerlendirmelerde bulunduğumu, cezai şart tutarının ihlal şartına bağlı şekilde doğacak ödeme yükümlülüğünün meydana geliş zamanına bakılmaksızın benim için makul ve karşılanabilir bir tutar olduğunu ve ihlal halinde bu tutarı ödememin hiçbir durum altında ekonomik mahvıma sebep vermeyeceğimi dolayısı ile cezai şartın indirilmesini talep etmeyeceğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
 10. Taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklarda çözüm mercii İstanbul Çağlayan Mahkeme ve İcra Daireleridir. Tarafların bu sözleşmede belirtilen adresleri yasal tebligat adresleri olup, başka bir adres bildirilmediği müddetçe bu adreslere yapılacak olan tebligatlar geçerli kabul edilecektir. Bu sözleşmedeki maddeler sadece ajans avukatı, ajans yetkilisi, yapım şirketi ve yardımcı oyuncu veya velisi arasında paylaşılır. Dış etken birisiyle paylaşılamaz. Oyuncu her konuda sadece ajansına bağlıdır ve ajansını muhatap alabilir. Herhangi bir konuda ajansın koyduğu kurala uymayan kişi sözleşmeye uymamış olur ve okuyup onayladığı bu sözleşmenin yaptırımlarını üstlenir.
 11. Sete çıkacak olan oyuncu 18 yaşından küçük ise sözleşmenin tüm maddeleri 1. Dereceden velisi tarafından okunup velisinin bilgileri girilerek onaylanarak taahhüt altına alınır. Sözleşmenin tüm maddelerini oyuncu adına velisi kabul etmiş olur.